Basketballclub Boemerang

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Reglement

Huishoudelijk Reglement - augustus 2013

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Zij die lid wensen te worden van ‘BC Boemerang’, ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuid-Limburg te Maastricht onder dossiernummer 40186516, dienen zich door inlevering van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier aan te melden bij de ledenadministratie (het secretariaat) van de vereniging.

1.2 Nieuwe leden ontvangen bij hun toetreden tot de vereniging een inschrijvingsformulier waarin melding wordt gemaakt van het huishoudelijk reglement deze is te lezen op de officiële website van BC Boemerang.

1.3 Ieder lid wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.

1.4 Het competitiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni (het statutair verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar).

 

Artikel 2 - Lidmaatschap

2.1 De vereniging kent:
Competitie spelende leden: spelen competitie en zijn lid van NBB

Recreatieve leden: spelen geen competitie en zijn lid van NBB
Niet actieve leden: leden niet actief basketballend maar wel op andere wijze betrokken bij de vereniging en lid van NBB (b.v. trainers, bestuursleden, commissieleden, donateurs e.d.)

2.2 De competitie-spelende leden zijn bij wedstrijden verplicht in het verenigingstenue te verschijnen, dat bestaat uit een shirt en een short die beschikbaar worden gesteld door de vereniging voor de wedstrijden. Afwijkende kleding wordt alleen toegestaan indien na overleg met de materiaalcommissaris of ander lid van bestuur anders is overeengekomen.

2.3 Alle gewone leden (vanaf U14) zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap uit te voeren. Voor jongere teams (U8, U10 en U12) zijn ouders verplicht de taken te doen (met uitzondering van fluiten). Deze taken zijn: timen, scoren, fluiten, 24’-operator en zaalwacht zijn. Bovendien dienen alle gewone leden, indien zij daartoe gerechtigd zijn, het F-scheidsrechtersdiploma (verenigingscurusus) te behalen. Diegenen die hun taak verzaken worden direct voor 1 competitiewedstrijd geschorst en de taak dient ingehaald te worden. Ruilen van taken is mogelijk mits dit per mail minimaal 2 weken voor aanvang is ontvangen en ook is goedgekeurd door de skp-er van BC Boemerang ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

2.4 Boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden dan wel een team, worden op de leden dan wel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

 

Artikel 3 - Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

3.1 Overlijden van een lid.

3.2 Opzegging door het lid middels schriftelijke kennisgeving, welke voor het einde van de aanvang van een nieuw seizoen in het bezit van de ledenadministratie (het secretariaat) moet zijn. Indien opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het lopende seizoen.

3.3 Indien een lid achterstallig is met betaling, kan hij/zij worden geschorst.

3.4 Ontzetting uit het lidmaatschap, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 

Artikel 4 - Langdurige afwezigheid

Bij langdurige afwezigheid i.v.m. zwangerschap, ziekenhuisopname of langdurige blessures kan in overleg met het bestuur de contributie met directe ingang worden stopgezet. De situatie dient schriftelijk te worden aangeven bij het secretariaat.

 

Artikel 5 - Groepsindeling

5.1 De leeftijdsgroepen zoals vermeld op de website bij de contributies, sluiten zoveel mogelijk aan bij de leeftijdscategorieën en de daarmee toegestane leeftijden van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB).

5.2 Het lid wordt ingedeeld in een groep bij aanvang van het basketbalseizoen met als peildatum 1 oktober van ieder jaar. De indeling in die groep loopt dan tot en met 30 juni volgend jaar. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk indien een lid gedurende de voornoemde periode in een andere groep wordt ingedeeld.

5.3 Een nieuw lid wordt bij een groep ingedeeld waarbij de inschrijfdatum van het inschrijfformulier wordt gebruikt als aanvangsdatum. De indeling in die groep loopt dan tot en met 30 juni volgend jaar. De jaarcontributie wordt tijdsevenredig berekend.

5.4 Leden kunnen in een hogere of lagere groep ingedeeld worden dan welke van toepassing zou zijn op basis van hun leeftijd.

 

Artikel 6 - Betaling contributie middels automatische incasso

6.1 Contributie wordt geheven over 12 maanden per jaar. De jaarbedragen van de contributie staan vermeld op de website.

6.2
Bij het inschrijfformulier zit een SEPA-machtiging voor een automatische euro-incasso van de contributie, deze is verplicht te tekenen.

6.3
De verschuldigde contributie wordt bij vooruitbetaling per halfjaar automatisch geïncasseerd en in de maanden januari en juli van ieder jaar.

6.4
Een schriftelijke herinnering zal volgen binnen 14 dagen na incassodatum indien de contributie niet automatisch kan worden afgeschreven waarna de contributie door het lid zelf dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de schriftelijke herinnering.

6.5
Wanneer de contributie via automatische incasso niet inbaar is en het lid ook na een schriftelijke aanmaning na verstrijking van de gestelde termijn niet heeft betaald is het bestuur bevoegd het lid tijdelijk te schorsen en indien sprake is van betalingsachterstand de het incassobureau dat verbonden is met de NBB in te schakelen.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid en verzekeringen

7.1 Ieder lid is aansprakelijk voor de schade (diefstal, verlies, schade of lichamelijk letsel van welke aard dan ook) door hem of haar aan de vereniging toegebracht.

7.2 De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuurs- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

7.3 Leden kunnen niet namens BC Boemerang Stein/Urmond verbintenissen aangaan.

7.4 De vereniging is voor ontvreemding of wegraking van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

7.5 Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is:
• Tijdens het deelnemen aan activiteiten van de N.B.B. en de vereniging;
• Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden;
• Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris.

 

Artikel 8 - Diversen

8.1 Art. 40 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

8.2 Art.42 Onze vereniging staat uitgesproken afwijzend tegenover allerlei vormen van ongewenst gedrag. Voor de veroorzaker leidt ongewenst gedrag tot disciplinaire maatregelen, zoals berisping, ontzegging van lidmaatschap en zelfs aanvragen royering lidmaatschap voor het leven bij NBB en vereniging

8.3 Dit is versie augustus 2013 van het huishoudelijk reglement van BC Boemerang. Voorgaande versies komen hiermee te vervallen.

8.4 Aanvullingen cq gewijzigde reglementen zullen gepubliceerd worden op onze website van BC Boemerang.

 

Ontworpen door Simone Meesters en geoptimaliseerd door OakTree Consultancy.